Logo

Kompendium pediatrické auxologie a program Růst 2

KOMPENDIUM PEDIATRICKÉ AUXOLOGIE🔗

Určeno odborným lékařům pro děti a dorost, nemocničním a klinickým pediatrům.

Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

MUDr. Petr Lesný

Pro zkvalitnění auxologických aktivit a znalostí pediatrické auxologie dětských lékařů jsme vytvořili CD ROM "KOMPENDIUM PEDIATRICKÉ AUXOLOGIE", jehož cílem je přispět k vyšší kvalitě diagnostiky všech onemocnění a stavů spojených s růstovu odchylkou a jejich časnému záchytu.

Jednotlivé oddíly "Kompendia pediatrické auxologie" (KPA) uvádějí ty základní antropometrické veličiny a vybrané vývojové ukazatele, s nimiž se pediatr v praxi setkává nejčastěji. Auxologie nediferencuje pojmy "růst" a "vývoj" a "růstovou odchylkou" je tedy nejenom malý či velký vzrůst, ale např. též makrocefalie, hypotrofie, pozdní puberta, alterace zániku velké fontanely apod. (viz jednotlivé oddíly KPA). Jen kvalitní znalostní báze pediatrické auxologie umožňuje pediatrovi, který se ve své praxi setkává s bezpočtem růstových odchylek, detekovat je správně a včas. Využívání auxologických metodik je významné rovněž při kontrole zvolených léčebných postupů.

Součástí jednotlivých oddílů KPA jsou definice základních antropometrických veličin a vybraných vývojových ukazatelů, způsob jejich vyšetřování a stanovování, tabulky referenčních hodnot dané proměnné pro každý věk a pohlaví a jejich percentilové grafy. Vybrané oddíly KPA jsou doplněny pediatrickými a klinickými poznámkami a digitálně zpracovanými ilustracemi. Texty jsou interaktivní ve smyslu možností přesunu v textech (kliknutím u odkazu). Zdrojem většiny referenčních antropometrických hodnot pro ženské a mužské pohlaví jsou výsledky Celostátního antropologického výzkumu (1991), pro vybrané auxologické proměnné byla použita též referenční data britská a švýcarská. Vytištěním "Kompendia pediatrické auxologie" lze jednoduchým a nenákladným způsobem získat knižní verzi KPA.

Součástí CD ROM je též náš počítačový program "Růst 2" (Maxdorf, Novo Nordisk 1998), určený k průběžnému sledování základních antropometrických veličin a hodnocení sexuální maturace. Program "Růst 2" vytváří kartotéku pacientů a provedených měření, počítá, normalizuje a umožňuje vytisknout hodnoty všech sledovaných veličin a obsahuje též odbornou nápovědu. Zobrazuje, tiskne a dovoluje na velmi dobré grafické úrovni publikovat růstové grafy (percentilové i SD) všech obsažených základních antropometrických parametrů. Program "Růst 2" pracuje s referenčními hodnotami antropometrických veličin pro obě pohlaví ze zdrojů uvedených výše pro KPA. Pro uživatele Internetu je dostupnou variantou "Kompendia pediatrické auxologie" též jeho internetová verze, kterou lze najít na WWW stránkách 2. lékařské fakulty UK Praha.

Obsah CD ROM🔗

Otevři v novém okně

Program Růst 2🔗

Program Růst 2 byl vytvořen pro systém MS DOS a je možné jej spustit pouze v příslušném emulátoru.

Archiv s programem ve formátu ZIP je možné stáhnout zde..